Willkamen

...bi de Fehrs-Gill, en Sellschop för Plattdüütsch mit en rieke Traditschoon. Wi nöömt uns na den Schrieversmann Fehrs, den to lesen sik ok hüüt lohnt. Baven links köönt Se Gedichten vun em anklicken. Blangenbi gifft dat düssen Nettoptritt natürlich ok op Hoochdüütsch.

Inladen na de Johrsversammeln

An'n 4. November 2017 dreept sik de Fehrsgill wedder in Hamborg. Hier de Inladen dorto.


Vergröttern = Anklicken!

Dat Bild wiest enen Blick in Fehrs' Goorn in Itzhoe, opnahmen vun Michael Ruff.

Ne'igkeiten

Vun dat, wo wi opstunns bi togang sünd, köönt Se ümmer in de Blööd vun de Fehrs-Gill nalesen.

Mucht Se jümmers dat Ne'est ut de plattdüütsche Welt künnig kriegen? Se köönt de plattdüütschen Narichtendeensten ünnen bestellen.
Se warrt mit Nettbreef (E-Mail) kostenlos toschickt:

"Niegs vun Plattnet": hier klicken or ünner nieges@plattnet.de

"INS-Presse News": hier klicken

Jümmers dat Ne'este ut't Nett kriggst mit en Google-Alert. Roopt Se in't Internet "Google Alerts" op un geevt Se dor Ehr E-Mail-Adress un dat wünschte Stickwoort in, so as "Niederdeutsch", "Plattdeutsch" un "Plattdüütsch".